مَـمـــــــــــــــوشــ

تــو زنـــده ایـ بــرای یــه زنــدگـی کُــــــپُـــل...هـــــHehـــه

عزیز دلـــــــم...!!!

میلـیون مـیلیون تُـن صدا وجـــــود داره…! ولــــــی فقـــــط و فقــــط .. یـــــکی شه که وقتـــــی مــــی شنوی .. دیــــــونه مـــی شــی …��   ...
13 تير 1394
1